มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

         มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก (UI Green Metric World University Ranking ) จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 912 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเกณฑ์ที่ใช้วัดเป็นมาตรฐานในการให้คะแนนเพื่อจัดอันดับนั้น ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อคือ

        1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
        2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
        3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
        4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
        5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
        6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%
 
         มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จะต้องมีการบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตระหนักถึงนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการ โครงการ “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม